Farsi

نام
بنان در عربی به معنای »سفید« میباشد که اشاره به برف روی قلههای جبل لبنان دارد که مرتفعترین مکان در سرزمین شامات است

پرچم
رچم لبنان از سه نوار افقی تشکیل شده است: دو نوار سرخ رنگ که با یک درخت سدر سبز در میان یک نوار سفید رنگ مرکزی از هم جدا شده اند. درخت سدر، نماد لبنان، هنگامی که برای نخستین بار در سال 1443 ترسیم شد ، پیش از آنکه به شکل امروزی دربیاید رنگ قهوهای خاکی و رنگهای واقعی شاخهها و چوب تنه درخت سدر را دربر داشت.

مرزها
لبنان که در خاور نزدیک قرار گرفته از شمممال و شممرق با 274 کیلومتر مرز به سمموریه، و از جنوب و جنوب شممرق با 74 کیلومتر مرز به اسرائیل/ فلسطین اشغالی محدود میشود؛ در غرب هم لبنان یک خط ساحلی طوالنی 222 کیلومتری دارد.

Download PDF File

Sign up to our Newsletter now to receive some amazing offers

Get exclusive deals and the latest news direct to you inbox!